Prekių pirkimo elektroninėje parduotuvėje taisyklės

A. Bendrosios nuostatos

1. Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra privalomas šalims, kurios dalyvauja sandoryje, ir, kurios nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje konad.lt.

2. Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris perka prekes elektroninėje parduotuvėje.

3. Pardavėjas - konad.lt - elektroninė parduotuvė atstovaujanti tarptautinei kompanijai "European Beauty Distribution a.s."; į/k: 28395981, PVM mokėtojo kodas: CZ28395981, kuri įregistruota Prahos registre.

4. Svetainėje visos prekių kainos nurodytos eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).
5. Visos prekės identifikuojamos pagal pavadinimą. Prekės pavadinimas, aprašymas ir iliustracija gali kartais nesutapti su oficialiu gamintojo pavadinimu, iliustracija arba aprašymu, jei prekės iliustracija pateikiama tik informacinio pobūdžio.

B. Asmens duomenų apsauga

1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenų apsauga ir kuri yra užregistruojama elektroninėje parduotuvėje "konad.lt", taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika.

2. Jūsų užpildyti anketiniai duomenys, tokie kaip Jūsų vardas, pavardė, adresas, el. paštas, telefono numeris renkami ir saugomi tik tam kad Jums galėtume įvykdyti prekių pirkimo-pardavimo sandorį.

3. Jūs turite teisę nemokamai gauti informaciją apie Jūsų pateiktus ir išsaugotus anketiniai duomenys, juos keisti, blokuoti ar prireikus ir ištrinti.

C. Prekių užsakymas

1. Užsakymai atliekami per užsakymų sistemą elektroninėje parduotuvėje konad.lt, sudarant pirkimo pardavimo sutartį.

2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es), suformavęs prekių krepšelį, pasirinkęs prekių pristatymo ir apmokėjimo būdą, paspaudžia nuorodą "Siųsti užsakymą".

3. Nuo šio momento šalims atsiranda visos teisės ir pareigos, numatytos šioje sutartyje ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose pirkimo-pardavimo sutarties santykius.

4. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma "konad.lt" elektroninės parduotuvės duomenų bazėje. Bet kokie pardavėjo pakeitimai padaryti po pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo yra neveiksmingi prieš šią sutartį.

5. Visi įvesti Pirkėjo registracijos formoje duomenys privalo būti teisingi. Visi privalomi laukai turi būti užpildyti. Jei visa Pirkėjo registracijos formos duomenys užpildyta teisingai, Pirkėjas gauna pirkimo - pardavimo sutarties kopiją elektroniniu paštu.

D. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

1. Pirkėjas turite teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje "konad.lt", laikydamasis šiose taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje nustatyta tvarka.

2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos su elektronine parduotuve "konad.lt", pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu info@konad.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę, grąžinimo priežastį ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta: įsigijus parfumerijos, kosmetikos, tualetinius preparatus.

3. Taisyklių D.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

4. Taisyklių D.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

5. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

7. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

8. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve "konad.lt", įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, nurodytų internetinėje parduotuvėje, o taip pat nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

E. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

1. Pardavėjas, atsiradus ypatingoms aplinkybėms, turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be jokio perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais ir panaikinti Pirkėjo registraciją.

3. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šias taisykles.

4. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per tris darbo dienas.

5. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės "konad.lt" teikiamomis paslaugomis.

6. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą elektroninės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

7. Pardavėjas privalo pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu ar į pašto skyrių per sutartą pristatymo laikotarpį.

8. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

F. Prekių pristatymas

1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.

2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

6. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Lietuvoje nurodytu adresu ar į pašto skyrių per 1-7 darbo dienas.

7. Jei Pirkėjas užsakė prekes, tačiau Pradavėjas turi prekes tik Tiekėjų sandėlyje, tai prekių pristatymas iš Tiekėjų sandėlio į Vilniaus sandėlį gali užtrukti iki 2-3 savaičių.

8. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama „Prekių pristatymas“ skyriuje.

G. Prekių grąžinimas ir keitimas

1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. Reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus netenkinamas įsigijus parfumerijos, kosmetikos, tualetinius preparatus (žr. taisyklių 18 punktą).

2. Prekes grąžina pirkėjas savo lėšomis. Prekių pristatymo mokestis negrąžinamas (jeigu toks buvo). Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tuomet, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje.

3. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

4. Pirkėjas, norėdamas grąžinti prekę, turi pranešti apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu info@konad.lt, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę, grąžinimo prieižastį ir jos užsakymo numerį). Prekės grąžinimui priimamos ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos.

H. Baigiamosios nuostatos

1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Taisyklių atnaujinimo data 2019 m. sausio 01 d.
 

El. paštas: info@konad.lt

Mob. tel.: 8 613 33892

I - V (9:30 - 17:00)


Mineralinë kosmetika - Magic Minerals - www.magicminerals.lt

Prisijungimas   Prisijungimas

El. pašto adresas
Slaptažodis
Plokštelė SQUARE 22
Plokštelė SQUARE 22
Kaina: €  13.00
Plokštelė SQUARE 21
Plokštelė SQUARE 21
Kaina: €  13.00
Plokštelė SQUARE 20
Plokštelė SQUARE 20
Kaina: €  13.00
Plokštelė SQUARE 18
Plokštelė SQUARE 18
Kaina: €  13.00
Plokštelė SQUARE 17
Plokštelė SQUARE 17
Kaina: €  13.00
Plokštelė SQUARE 16
Plokštelė SQUARE 16
Kaina: €  13.00
Plokštelė SQUARE 15
Plokštelė SQUARE 15
Kaina: €  13.00
member of
European Beauty Distribution a.s.

Naujos galimybės Jūsų nagams :: eShop

© Copyright since 2009 konad.lt. All rights reserved.